Välkommen till oss!

Femtiettan är en förskola med plats för 50 barn på tre  avdelningar och 11 pedagoger. Vi finns i Sätra med en stor gård och närhet till naturen. En stabil personalgrupp med stort engagemang som ständigt strävar efter att utvecklas.

Vårt mål är att ge alla barn likvärdiga förutsättningar och många tillfällen att växa och utveckla sitt kunnande inom bl.a språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik enligt förskolans läroplan (Lpfö 2018). Vi vill skapa en trygg miljö; kreativ och lärorik som uppmuntrar till lek och det lustfyllda lärandet.

Språket i fokus

Vårt mål är att hjälpa och stödja alla barn i sitt utvecklande av språk, kommunikation och samspel.
Vi erbjuder barnen en språkstimulerande lärmiljö med bl.a daglig högläsning, många tillfällen att samtala och leka med ord, TAKK, bildstöd samt estetiska uttrycksformer för att stärka barns språkliga förmåga. Vi använder olika slags språkstimulerande material, böcker samt digitala läromedel som vi delar med er vårdnadshavare.

Vårt projektinriktade arbetssätt

Vi arbetar dagligen i våra aktiviteter mot alla mål i läroplanen (Lpfö98) men vi har även delat upp läsåret i olika fokusområden som Normer och värden, Språk och kommunikation, Matematik, samt Naturvetenskap och teknik. Utifrån barnens intresse planerar vi sedan för aktuellt projekt. Detta målinriktade arbetssätt tillsammans med medforskande pedagoger och barn ger oss möjlighet att fördjupa oss kring olika ämnen, följa lärprocesser och utmana vidare.

Genom Förskoleappen, ett digitalt dokumentationsverktyg samt via väggdokumentationer kan även ni vårdnadshavare bli delaktiga och följa barnens lärprocesser.

 

Värdegrund

Vårt mål är att alla barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga och välkomna på förskolan. Tillsammans med barnen arbetar vi med normer och värdegrund för att skapa ett klimat där vi visar hänsyn, samarbetar, lyssnar in och uppmuntrar förståelse för olika uppfattningar och känslouttryck. Detta arbete pågår under hela året men vi fokuserar extra vid terminsstart för att skapa en gemenskap i gruppen.

Våra inspirerande läromiljöer

Vi har en stor gård med skog, lekplan och gräsytor samt sandlådor och klätterställningar. Utifrån våra olika projekt skapar vi olika pedagogiska rum som t.ex naturrutor, odlingslådor och vattenlek. En mindre innergård ger oss möjlighet att dela barngruppen för olika pedagogiska aktiviteter.
Inne på avdelningarna skapas en inspirerande lärmiljö utifrån aktuella projekt och barnens intressen och behov. Ateljé, bygg och konstruktionrum, utbildningshörnor med rekvisita, läshörnor med mera.

Hur vi främjar barnens hälsa

I vårt arbete vill vi inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv och utevistelse är en viktig del i barnens välbefinnande och utveckling. Barn som får röra på sig utvecklar sin motorik, får en ökad kroppsuppfattning och en förbättrad koncentrationsförmåga. Rörelsesamlingar med bl.a Bamsegympa eller rytmik ingår i inneaktiviteterna. Under vårt dagliga arbete strävar vi efter att vara lyhörda, göra barnen delaktiga och utgå från deras perspektiv, intressen och behov i vår planering. Barns rätt enligt barnkonventionen är med i vårt förhållningssätt. Vi arbetar konkret med att uppmärksamma barnkonventionens olika delar anpassat utifrån barnens förståelse.

Hållbarhet och kravmärkt mat

Vi erbjuder en varierande och näringsrik kost och är stolta över att vi ligger på Kravs guldnivå med över 90% kravmärkta och ekologiska varor som tillagas i vårt eget kök.
Vi vill arbeta för en hållbar utveckling; utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet. Vi vill även tillsammans med barnen i praktisk handling agera miljömedvetet.
Vi sorterar t.ex. skräp och sopor, komposterar och planterar. Genom lek och experiment skapar vi nyfikenhet kring och utforskar exempelvis energifrågor.

Förskolan Femtiettan
Här finns vi

Adress

Björksätravägen 51
127 36 Skärholmen

Kontakt

Förskolan Femtiettan
Här finns vi

Adress

Björksätravägen 51
127 36 Skärholmen

Kontakt